مقالات

مقدار تورم ماسه

 

 

افزايش حجم ، نسبت به حجمي كه ماسه در حالت S.S.d اشغال ميكند ، با افزايش مقدار رطوبت ماسه تا ۵ الي ۸ درصد ، كه ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم در ماسه ايجاد ميكند زیاد می شود  . ( سنگ شکن )  با افزايش بيشتر رطوبت قشر هاي نازك به يكديگر مي پيوندند و آب به طرف منافذ بين ذرات حركت می کند  و سبب مي شود كل حجم ماسه كاهش پیدا کند . ( سنگ شکن فکی )  اين كاهش تا زماني كه ماسه  ( ماسه شور ) كاملا اشباع ( غوطه ور) گردد ادامه مي يابد و در اين حالت حجم آن تقريبا برابر حجم ماسه خشك ،  خواهد شد . ( نوار نقاله )
( ماسه شورماسه ريز دانه تر به ميزان قابل ملاحظه اي بيشتر تورم حاصل ميكند و در مقايسه با ماسه  ( ماسه شوردرشت دانه ،با مقدار آب بيشتري به حداكثر تورم خود ميرسد.
مشاهده شده است كه ماسه بسيار ريزدانه ( نوار نقاله ) با رطوبت ۱۰درصد تا حد ۴۰ درصد تورم حاصل مي نمايد . اما به هر حال چنين ماسه اي براي توليد بتن با كيفيت خوب مناسب نيست.
سنگدانه هاي درشت افزايش حجم ناچيزي در اثر وجود آب آزاد از خود نشان مي دهند سنگ شکن ) ،  سنگ شکن فکی )زيرا ضخامت قشر رطوبت اطراف آنها در مقايسه با اندازه دانه ها بسيار كم است .

از آنجا كه حجم ماسه اشباع ده برابر حجم ماسه خشك است ، لذا مناسب ترين روش تعيين ميزان تورم از طريق اندازه گيري كاهش حجم معيني از ماسه ، وقتي كه در آب غوطه ور مي شود ، خواهد بود. سنگ شکن فکی )
براي اين منظور ظرفي را كه حجم آن مهين است به طور غير متراكم با ماسه مرطوب پر مي كنند ، سپس اين ماسه را به داخل يك سيني ميريزند .

در مرحله بعد ظرف فوق الذكر را تا حدودي نصف با آب پر مي كنند و مي كوبند تا حباب هاي هواي داخل ان به خارج رانده شوند .  سنگ شکن )  سپس حجم ماسه در حالت اشباع شده (Vs) را اندازه ميگيرند

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله